Logo Świat Rolnika

Ekologia

Park Narodowy "Ujście Warty" od kilku tygodni stanowi przystanek dla migrujących z Polski żurawi. W Lubuskiem ptaki, które rozpoczęły jesienną wędrówkę, zatrzymują się na jakiś czas.

W środę Andrzej Grygoruk został powołany przez ministra środowiska Jana Szyszkę na stanowisko dyrektora największego polskiego parku narodowego. Grygoruk zastąpił odwołanego w kwietniu 2016 roku Romana Skąpskiego. Przez kilka miesięcy obowiązki dyrektora pełniła Małgorzata Górska.

Słoweńskie Stowarzyszenie Pszczelarzy wyszło z inicjatywą utworzenia Światowego Dnia Pszczół obchodzonego w systemie Narodów Zjednoczonych każdego roku 20 maja. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel poparł ten pomysł.

Plany w zakresie usprawnienia instrumentów zazieleniania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej nie ułatwią pracy rolnikom – podkreślają w piśmie do Komisji Europejskiej przewodniczący organizacji Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) i Cogeca (Generalny Komitet Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej)

Eksperci alarmują, że pszczoły miodne wymierają w Polsce w zastraszającym tempie. Pasieka Edukacyjna "Skrzydlaci Przyjaciele" w Mikołowie to odpowiedź na to zagrożenie. Hodowcy-amatorzy we współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym oraz firmą TIM S.A. z Bielska Białej już w połowie września zorganizują kolejne warsztaty edukacyjne.

W ciągu ostatnich kilku lat w województwie pomorskim doszło do niekontrolowanego wzrostu populacji bobra, co powoduje zagrożenie powodziowe.

Nie ma najmniejszych wątpliwości co do faktu, że ostatnimi czasy Europę i nie tylko opanowała fala ludzi walczących z myśliwymi, GMO oraz elektrowniami atomowymi. O ile ekologami zwie się osoby posiadające konstruktywne podstawy do racjonalnego oceniania rzeczywistości czyli wiedzę naukową oraz chęć do przeciwstawiania się wycinaniu lasów i zanieczyszczeniom wód w momencie, gdy jest to w pełni uzasadnione, o tyle istnieje jeszcze druga grupa działająca wbrew wszelkim normom i zasadom. Mówi się o nich ekoterroryści, ekoświry, ekomaniacy etc.

Polska Izba Mleka wystosowała pismo do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie zwiększenia budżetu na program „Szklanka Mleka”, w związku z rozpoczynającymi się w styczniu 2016 r. pracami nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2016/2017.

Tylko nieliczni polscy rolnicy badają glebę przed zastosowaniem nawozów mineralnych. Większość ryzykuje zastosowanie na polu zbyt dużych ich dawek. Może to podnosić koszty produkcji rolniczej i nie pozostaje bez wpływu na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Dlatego NIK wskazuje, że konieczna jest szeroka edukacja wśród rolników na temat racjonalnego nawożenia.

Jak poinformowało Ministerstwo Energii, Prezydent Andrzej Duda 30 grudnia 2015 r. podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawę – Prawo energetyczne. Odroczy ona na 6 miesięcy wejście w życie przepisów rozdziału 4 dotyczącego systemu aukcyjnego. Ustawa wchodzi w życie 31 grudnia 2015 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska. Tym samym umożliwił dalsze odraczanie terminu płatności podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary pieniężnej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, do 31 grudnia 2018 r.