Logo Świat Rolnika


Ekologia

02 maj 2017

Odnawialne źródła energii – konieczne dodatkowe wsparcie

Jeszcze kilka lat temu jak grzyby po  deszczu na polach rolników wyrastały wiatraki , a w zagrodach biogazownie. Ówczesny rząd zachęcał do inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE) i początkowo stworzył nawet dogodne warunki  do prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

Dziś  nikt nie mówi już o energetycznym boomie, a właścicielom wielu małych ferm wiatrowych grozi bankructwo, bo spodziewanych zysków nie ma, a kredyty wzięte na ich budowę trzeba spłacać. Cena zielonych certyfikatów, które mogą sprzedawać firmy wytwarzające energię na początku ich drogi ku OZE wynosiła około 270 złotych , a obecnie taki certyfikat kosztuje jedynie 25 złotych.

 Analitycy specjalizujący się w tej dziedzinie przewidują, że Polska  może nie wypełnić do 2020 roku  swojego zobowiązania w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii w energetyce ( 15, 5 %. )jeśli nie nastąpią szybkie i dodatkowe działania, mające na celu  stworzenie zachęt do wykorzystania OZE w sektorze elektromagnetycznym, ciepłownictwie , chłodnictwie czy transporcie .

 

Jak  wynika z raportu ,,Prognoza realizacji celu OZE 2020  dla Polski” przygotowanego przez firmę doradczą Ecofys i Uniwersytet Techniczny w Wiedniu, aby Polska osiągnęła  cel OZE  wyznaczony do 2020 roku niezbędne są dodatkowe inwestycje  i nakłady wsparcia OZE.

W analizie przygotowanej przez ekspertów Ecofys  przeanalizowano  trzy scenariusze, dzięki  którym Polska mogłaby osiągnąć swój cel  OZE do roku 2020. Wszystkie te scenariusze wymagają znacznych dodatkowych inwestycji nakładów  na wsparcie OZE w latach 2017 – 2020 w porównaniu ze scenariuszami bazowymi.

Miks technologii dla najtańszej alokacji nowych mocy wytwórczych OZE w sektorze elektroenergetycznym składałby się głównie z lądowej energetyki wiatrowej na lądzie oraz biomasy (w tym współspalania w elektrowniach węglowych), z nieco mniejszym udziałem energetyki wodnej, biogazu i innych technologii OZE. Fotowoltaika miałaby znaczący udział w miksie (dla nowych instalacji), jeżeli cel miałby zostać osiągnięty przez proporcjonalne zwiększenie wolumenów dla każdego z „koszyków” technologicznych z aukcji ogłoszonych do tej pory.

 

– W modelu zaproponowaliśmy trzy sposoby realizacji celu, w oparciu o istniejące ramy prawne. Konieczne jest na przykład zwiększenie częstotliwości i wolumenu aukcji dla różnych źródeł wytwarzających czystą energię: niezbędne jest między innymi dodatkowe 6000 – 7000 GWh energii wytworzonej z wiatru, 3000 – 4000 GWh przy użyciu biomasy i 1000 GWh, dzięki fotowoltaice, 350 – 440 GWh energii z biogazu oraz 300 – 500 GWh z innych źródeł 

 

– informuje Iza Kielichowska, managing Consultant w Cofys.

 Aby zagwarantować realizację celu OZE dla roku 2020, Polska powinna szybko podjąć dodatkowe działania zachęcające do zwiększenia wykorzystania OZE we wszystkich trzech podsektorach. Takie dodatkowe działania są niezbędne dla realizacji celu 2020 niezależnie od założeń dotyczących wzrostu całkowitego zużycia energii w nadchodzących latach. Zdaniem autorów Raportu istniejąca polityka wsparcia może być wykorzystana jako ramy służące do osiągnięcia celu, ale musi zostać wzmocniona, aby osiągnąć zakładane cele. Przykładami takich narzędzi może być zwiększenie środków na wdrażanie ustawy o termomodernizacji (w celu zachęcenia do wymiany źródeł ciepła w domach na „zielone”) oraz zwiększone wolumeny aukcji na technologie produkcji energii elektrycznej z OZE, które pozwoliłyby na dostarczenie dodatkowych ilości energii wymaganych do roku 2020. Dodatkowo należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia luki w realizacji celu OZE w sektorze transportu, co pozwoliłoby na zminimalizowanie dodatkowych wysiłków, które byłyby potrzebne w pozostałych dwóch sektorach dla realizacji ogólnego celu.

Równolegle do działań opisanych powyżej należy podjąć dodatkowe wysiłki zmierzające do likwidacji barier pozakosztowych, które obecnie utrudniają lub uniemożliwiają inwestycje w odnawialne źródła energii.

W ocenie Ecofys  przewidywalność oraz średnio i długoterminowa przejrzystość planów rozwoju OZE mają kluczowe znaczenie dla mobilizacji wymaganych inwestycji. Dlatego jak zaznaczają eksperci z Ecofys  dodatkowe działania zmierzające do osiągnięcia celu, takie jak dodatkowe aukcje OZE w elektroenergetyce na lata 2018-2020 czy zwiększone budżety na źródła odnawialne w budynkach powinny zostać ogłoszone możliwie szybko, aby zagwarantować, że inwestycje zostaną zrealizowane w czasie, który pozwoli na osiągnięcie celu OZE dla roku 2020.

 

Maks Weber/ fot. pixabay.com

Hodowla i uprawy

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...

Zimna wiosna krzyżuje plany kolejnym rolnikom. Choć na razie pośpiechu nie ma, to jednak wielu rolników lub...

Przewiduje się zmianę przepisów w zakresie wymagań dotyczących kwalifikacji osób dokonujących uboj...

To nie był łatwy rok dla plantatorów buraków cukrowych. Pochodzące z basenu Morza Śródziemne...

Rolnicy uprawiający kamieniste pola z goryczą pytają: dlaczego na jednym polu kamienie są co roku, a gdzie indzie...