Logo Świat Rolnika


Ekologia

28 październik 2016

Będzie czystsze powietrze w Polsce? Powstał Komitet, który o to zadba

Komitet Sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza powołano, by realizował główny cel KPOP na poziomie krajowym. Jego członkowie zajmą się koordynacją wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, jak również monitorowaniem zaawansowania działań. Przy Komitecie powstaną zespoły robocze do spraw legislacyjnych, strategicznych, finansowych, rozwojowych oraz techniczno-technologicznych. Kluczowym zespołem, który powstanie jako pierwszy, będzie międzyresortowy zespół do spraw legislacyjnych. Zajmie się analizą możliwości wprowadzenia zmian w obowiązującym prawie.

 

Wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek został przewodniczącym nowo powołanego organu. Na spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się w Warszawie 27 października br., mówił o tym, że działania, mające na celu poprawę stanu jakości powietrza w Polsce, muszą być podejmowane na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym.

 

– Problematyka jakości powietrza i związane z nią działania naprawcze są zadaniami dotyczącymi wielu resortów, dlatego ich realizacja na poziomie krajowym wymaga współpracy i uzgodnień międzyresortowych – poinformował wiceminister.

 

W spotkaniu Komitetu uczestniczyli również m.in. Andrzej Piotrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

 

Jakość powietrza jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń (określonych gazowych lub stałych substancji), które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte w obowiązujących przepisach. Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w Polsce to: związki siarki i azotu, dwutlenek węgla oraz drobne pyły. Każdego roku w Polsce bada się jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem.

 

Czystość powietrza w naszym kraju poprawia się. Jednak istotne problemy nie znikają. W sezonie zimowym – wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, natomiast w sezonie letnim – bardzo duże stężenia ozonu troposferycznego. Obserwowane są też pojedyncze przypadki przekraczania norm stężenia dwutlenku azotu, których główną przyczyną jest emisja z ruchu pojazdów w centrum miast oraz na głównych drogach leżących w pobliżu stacji pomiarowych.

 

Głównym celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, wynikających z przepisów prawa unijnego, a w perspektywie do 2030 – poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia.

 

mos.gov.pl/AZK/Fot. freeimages.com

Hodowla i uprawy

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Skoro miodobranie w pełni i wszyscy chętnie smakują świeżo wydobytego z pasieki miodu, warto zastanowić się, c...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem naturalnych skór zwierząt futerkowych. Od dłu...

Nie wszyscy już pamiętają czasy, gdy jaja i mleko o każdej porze roku smakowały inaczej. Wynikało to z faktu, ...

Według badania IPSOS przeprowadzonego na 1000 osób z całej Polski 73 proc. popiera hodowlę zwierząt futerk...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

Rozpoczęły się nowe zbiory, a z nimi punkty skupów płodów rolnych wprowadziły nowe ceny skup&oacut...

O hodowli zwierząt futerkowych ostatnio jest bardzo głośno. Być może dlatego, że Polska jest w niej druga w Eur...

– Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni, że stoso...