Logo Świat Rolnika


Agrobiznes

Ochrona prawna odmian roślin. Nowe rozwiązania

Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy dot. ochrony prawnej odmian roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa na wniosek Izb Rolniczych.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje nowe rozwiązania w relacjach między hodowcami oraz organizacjami hodowców, a posiadaczami gruntów rolnych oraz organizacjami posiadaczy gruntów rolnych, w zakresie pobierania opłat związanych z wykorzystaniem we własnym gospodarstwie materiału do siewu ze zbioru odmiany chronionej tzw. krajowym wyłącznym prawem hodowcy do odmiany (tzw. opłat od rozmnożeń własnych).

Projekt wychodzi na przeciw rolnikom, którzy od lat domagali się zmiany skomplikowanego i uciążliwego systemu pobierania opłat.

 

W nowej ustawie przewidziano elastyczne rozwiązania dotyczące zawierania umów i pobierania opłat od rozmnożeń własnych. Przewidziano także rekomendowaną przez Izby Rolnicze, możliwość jednorazowego pobierania opłat od rozmnożeń własnych przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego. Zwolniono posiadaczy gruntów rolnych z obowiązku przekazywania hodowcom albo organizacjom hodowców pisemnej informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru oraz wykreślono możliwość przeprowadzenia kontroli przez hodowcę albo organizację hodowców u posiadaczy gruntów rolnych.

 

W praktyce chodzi o to, by rolnik, który kupi kwalifikowany materiał siewny, a potem rozmnoży go we własnym gospodarstwie, nie będzie musiał płacić za ponowne uzyskanie kwalifikatu.

 

 Zmiany te maja przekonać rolników do częstszego sięgania po kwalifikowany materiał siewny a co za tym idzie- podnoszenia jakości używanych przez rolników nasion.

Jak wstępnie szacuje Ministerstwo Rolnictwa, nowe prawo będzie dotyczyć około 100 tys. gospodarstw rolnych, które ze względu na swoją wielkość muszą wnosić dodatkowe opłaty.

Sprawę dla "Agrobiznesu" skomentowała Ewa Lech podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa: 

 

dotyczy to właściwie 7% gospodarstw, bo z takiej opłaty od rozmnożeń własnych zwolnieni są rolnicy, którzy uprawiają ziemniaki na powierzchni do 10 ha i zboża na powierzchni do 25 ha i takich rolników jest bardzo dużo, ale w skali kraju jest to kwota dla tych hodowców mniej więcej 4 mln zł.

 

 

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 MRiRW, TVP.pl Agrobiznes/KB/fot.pixabay.com

Hodowla i uprawy

Nawet jeżeli posiadasz tylko kilka kur dla własnych potrzeb, będziesz pod kontrolą lekarza weterynarii. Wszystko ...

“Pozwólcie pracować”- o tylko tyle i aż tyle proszą ludzie związani z branżą futerkową

...

W województwie zachodniopomorskim rolnicy domagają się od myśliwych odst...

W wykazie prac legislacyjnych ministra rolnictwa został umieszczony projekt rozporządzenie w sprawie zarządzenia ...

Potwierdzono wystąpienie nowych ognisk ptasiej grypy. Zaatakował on ptaki już w trzech polskich województwach. Mi...

Jeżeli jakikolwiek poseł PiS podniesie rękę za tym idiotycznym pomysłem, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierz...

Jesienią na profilach facebookowych i kontach twitterowych roi się od postów dotyczących zwierząt fu...

Hodowla zwierząt futerkowych to biznes z ogromnym potencjałem. Przedstawiamy kilka istotnych faktów dotyczą...

Nornice są jak nieproszeni goście, jednak czują się między naszymi grządkami jak u siebie w domu. Czy można me...

31 grudnia mija termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który nast...

Przy okazji rozgorzałej na nowo dyskusji na temat hodowli zwierząt futerkowych, opinia publiczna karmiona jest zak...

Nowy pomysł resortu rolnictwa polega na konieczności prowadzenia ewidencji wejść do zabudowań hodowlanych. Na ra...